blog 1

10 May 2016 12:17
Tags

Back to list of posts

โซฟาปรับนอน index สำหรับในบทนี้ผมก็หลังว่าจะเป็นทางออกให้หลายๆ ท่าน ที่เข้าใจในเรื่องของลังหวะที่เหมาะสมในการลงทุน แต่กังไม่ม้นใจหรือไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในการลงทุนครับ อย่าลืมนะครับว่าเราต้องให้เงินของเราช่วยท่างานด้วย เราจะ ได้เหนื่อยน้อยลงและมีเงินเก็บที่งอกเงยเร็วขึ้นกว่าการฝากเงินในธนาคาร..
บทนี้ผมเขียนขึ้นมา เพื่อให้การออมและการลงทุนที่เราคุยถ้นมาทํ่งหมด จับต้องได้มากขึ้น เพื่อเป็นการ เชื่อมโยงสิ่งที่คิดลงไปสู่การปฏิบํต ที่จะเห็นผลไต้จริง จึงสร้างโมเดล เก็บเงินเดือนละ 1000 บาท มาให้พิจารณา..
จันที่จริงแล้ว ผมเองก็มีความฉุกคิดในใจขึ้นมาอยู่เรื่องหนึ่ง ว่าถ้าหากโซฟาปรับนอนได้ ราคาถูก เศรษฐกิจมนไม่ไต้มี “ริกฤต” มาให้ท่าน ไต้เข้าลงทุน ถ้าหากเป็นเศรษฐกิจตกตํ่ายาวนาน 20 ปี เหมือนที่ประเทศญี่ปุ, น หอืเติบโตต่อเนื่องนับสิบปี เหมือน ประเทศอินเดีย กิอาจจะท่าให้ผู้อ่านพลาดโอกาสในการลงทุนในขีริตไปโดยห้นที โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รูปแบบการลงทุน ในกองทุนรวมเป็นสิ่งที่ไต้รับการยอมรับและประสบความสำเร็จในประเทศที่พิฒนาแล้ว โดยคงจัดราการเติบโตเฉลี่ยถึง 8% กิยิ่งท่าให้นันใจว่าเป็นอิกริธีหนึ่งที่ควรนำมาใช้ควบคู่ไปถ้บการเข้าลงทุนดโดยรอจังหวะ “ริกฤต” ที่เราไต้กล่าวถึง เสมอมา เรามาลองพิจารณาการลงทุนแบบสมํ่าเสมอผ่าน “กองทุนรวม” ถ้นเลยครับ..
ผมสมมติให้ว่าเราลงทุนเดือนละ 1,000 บาททุกเดือน เป็นเวลา 360 โซฟานอนได้ราคาถูก เดือน (30 ปี) โดยที่ผมใช้ผลตอบแทน อ้างอิงเฉลี่ยที่ 8% ต่อปี (ผมขออนุญาตหาร 12 เดือน เป็นเดือนละ 0.67% ไปเลย เพราะไม่อยากโซฟาปรับนอน โลตัส คิดให้เป็นจัดรา ถ้าวหน้า นันจะท่าให้ซับซ้อนในการอธิบาย) และเงินทบต้นไปเรื่อยๆ ผลตอบแทนของเราที่ไต้จะเป็นต้งนึ่
ทํ่งหมดนึ่ ยํ้าอิกครํ่งว่าเป็นการลงทุนระยะยาว และเป็นค่าที่ไต้จากการคำนวณทางทฤษฏี จากตาราง เราจะไต้ว่าต้นทุนเงินออมของเรา จะมืจำนวนทํ่งสิ้น 360,000 บาท และเมื่อครบ 30 ปี เงินของเราจะโตไปเป็น 1,500,000 บาท หรือโตขึ้นราวๆ 4 เท่าของเงินที่ออม.. ผมว่านันดูน้อยไปนิดนึงนะ ท่าไมล่ะ..
เราต้องไม่ลืมว่าเงินลงทุนในปีหล้งๆ นั้น จังคงเท่าเติมที่ 1,000 บาท นั้งๆที่ 1,000 บาทในช่วงปีหล้งๆ อาจจะ ลดมูลค่าลงไปตามจัดราเงินเฟัอแล้วกิไต้ต้งนั้นเพื่อให้การออมของเราจังคงมูลค่าต่อเนื่องเราต้องเพิ่มเงินลงทุนเข้าไป ทุกเดือนให้เท่าถ้บจัตราเงินเฟัอหรือมากกว่า โซฟาที่นอน ราคา การออมของเราจึงจะสัมฤทธิผลอย่างที่เราอยากให้น้นเป็น..
แต่ถึงกระนั้น เรากิจะจังทราบไต้ว่า ถ้าเราอยากจะมืเงินหล้งเกษียณสักราวๆ 6,000,000 บาท เรากิจะต้อง ออมในกองทุนหุ้นเดือนละ 4,000 บาททุกเดือน เป็นต้น ซึ่งบางคนอาจจะสงสัยว่าถ้าไปฝากธนาคาร หรือซื้อ สลากออมสิน จะ

Comments: 0

Add a New Comment

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License